van: SG WEBSITES
gevestigd te 2612CG, Brasserskade 54, te Delft
ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer: 50498568

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van SG Websites, alsmede op alle overeenkomsten tussen SG Websites en de wederpartij (als hierna omschreven), op grond waarvan SG Websites aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.
1.2. Onder de diensten als bedoeld in lid 1 worden onder meer begrepen het leveren van consultancy, webdevelopment, websites, programmeren, verhuren apparatuur, een en ander in de ruimste zin des woords.
1.3. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-)persoon, die met SG Websites een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger( s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.4. Onder “zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan: hard- en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van SG Websites.
1.5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen SG Websites en de wederpartij en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden door SG Websites niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door SG Websites.
1.6. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beeïdigde vertalingen daarvan.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan de wederpartij tot het doen van een aanbod. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in aanbiedingen van SG Websites geen installatie en/of uitleg begrepen. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van SG Websites niet langer geldig dan vijfenveertig (45) dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.
2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens, rapporten, tekeningen en ontwerpen zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.
2.3. In aanbiedingen gaat SG Websites er van uit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan SG Websites te worden opgegeven. SG Websites zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door SG Websites rekening is gehouden.
2.4. Aanbiedingen, alsmede door SG Websites (of in de opdracht van SG Websites) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn eigendom van SG Websites en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SG Websites niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
2.5. SG Websites behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. OVEREENKOMST

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met SG Websites eerst tot stand, nadat SG Websites een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd, dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van SG Websites gedaan, binden SG Websites slechts indien deze door SG Websites schriftelijk zijn bevestigd.
3.3. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te beoordeling van SG Websites – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5. SG Websites is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.6. SG Websites is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.
3.7. De wederpartij is zonder voor afgaande toestemming van SG Websites niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op door SG Websites te verlenen diensten of op door SG Websites te leveren zaken over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 8 van dit artikel bepaalde, zal SG Websites in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen.
3.8. De inzet door de wederpartij van door SG Websites geleverde diensten voor co-producties met een of meerdere derde(n) moet door de wederpartij schriftelijk aan SG Websites worden bericht. Jegens SG Websites is uitsluitend de wederpartij aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.
3.9. Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van diensten en/of de levering van zaken. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door SG Websites aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats eerder dan 5 werkdagen vóór het begin van uitvoering van de diensten of levering van de zaken dan is de wederpartij, naast de in de tweede zin van dit artikel bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor het begin van de uitvoering van de diensten of de levering van de zaken dan wordt de schadevergoeding als hiervoor bedoeld de volledig overeengekomen vergoeding/prijs verschuldigd.
3.10. De financiële verplichtingen van SG Websites jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door SG Websites moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
4.2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van SG Websites:
– gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten
– gebaseerd op levering “af bedrijf SG Websites”
– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde heffingen
– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering
– vermeld in Euro’s. Indien vermeld in een andere valuta, worden eventueel in het tijdvak tussen offerte en levering optredende koerswijzigingen t.o.v. de Euro doorberekend.
4.3. Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der aanbieding en die der levering c.q. feitelijke ter beschikkingstelling van het verhuurde, zal de orderprijs c.q. verhuurprijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door SG Websites dienovereenkomstig worden verhoogd.
4.4. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen is SG Websites bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van SG Websites in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is SG Websites bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.
4.5. Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan wel (de) dienst(en) voor een langere periode verlangt dan overeengekomen is en SG Websites in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij de overeenkomst worden vastgelegd. Eerst na ondertekening van het supplement zullen de additionele diensten worden verleend. De additionele diensten zullen in rekening worden gebracht dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 12 bepaalde.

Artikel 5. (OP)LEVERTIJD EN (OP)LEVERING

5.1. Onder (op)levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien diensten en/of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht.
5.2. De opgave van (op)levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3. Een overeengekomen (op)levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van SG Websites zijn en de betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.
5.4. SG Websites is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.
5.5. Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht SG Websites niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.
5.6. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken en/of goederen “af bedrijf/magazijn”.
5.7. Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kan SG Websites afzonderlijk factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.
5.8. Geringe afwijkingen van de geleverde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
5.9. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden aan SG Websites kenbaar te worden gemaakt.
5.10. Indien ook werkzaamheden buiten de fabriek van SG Websites zijn overeengekomen dient de wederpartij er voor zorg te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor SG Websites personeel en aan te voeren materialen. Voorts is wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van SG Websites werk belemmeren of vertragen.
5.11. SG Websites is bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen.
5.12. Indien uitvoering op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de wederpartij. SG Websites zal een specificatie van die kosten aan de wederpartij doen toekomen.
5.13. Indien de voorbereiding tot het verlenen van diensten (mede) afhankelijk is van de door de wederpartij krachtens de overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen, daaronder begrepen scripts, teksten, afbeeldingen e.d. en de wederpartij te dier zake haar verplichtingen, ongeacht de oorzaak, niet tijdig nakomt, worden overeengekomen tijdstippen en tijden zo mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd. Indien wijziging niet mogelijk is of wijziging tot overschrijding van een fatale termijn leidt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te annuleren en is het in artikel 3.9 en 3.10 bepaalde van toepassing.

Artikel 6. BEPROEVING/KLACHTENREGELING

6.1. De wederpartij is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
6.2. SG Websites draagt er zorg voor dat de door het te verlenen diensten nauwgezet worden uitgevoerd en dat de door haar te leveren zaken van deugdelijke kwaliteit zijn.
6.3. Betreffende ter beschikking gestelde apparatuur: Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van technische apparatuur en deze apparatuur functioneert niet naar behoren, voldoet niet aan redelijke te stellen eisen van kwaliteit of wijkt af van hetgeen is overeengekomen, zal SG Websites onverminderd het in lid 5 van dit artikel en artikel 12 bepaalde – te zijner beoordeling en voor zijn rekening voor zo spoedig mogelijk(e) herstel of vervanging zorgdragen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de wederpartij plaatsvinden, indien SG Websites aantoont dat een onjuist en/of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen door de wederpartij herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt. Is herstel of vervanging redelijkerwijs niet binnen zodanige termijn mogelijk dat het met de wederpartij overeengekomen kan worden bereikt, dan is SG Websites, alsmede de wederpartij gerechtigd de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat laatste geval heeft de wederpartij recht op vergoeding van de aantoonbaar geleden schade, zulks met inachtneming van het in artikel 10 bepaalde. Klachten met betrekking tot ter beschikking gestelde technische apparatuur worden slechts in behandeling genomen, indien zij uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling of, indien een gebrek uiterlijk niet zichtbaar is, 24 uur nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schriftelijk of mondeling en deugdelijk gemotiveerd bij SG Websites zijn ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt ieder recht op nakoming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Mondeling ingediende klachten dienen uiterlijk binnen twee dagen na de mondelinge klacht schriftelijk te worden bevestigd.
6.4. Betreffende ter beschikking gesteld personeel: Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van technisch personeel, draagt SG Websites er zorg voor dat het ter beschikking gestelde en met de bediening van de apparatuur belaste personeel in staat is de uitvoering van de te verrichten taak te verzorgen. Ten aanzien van de door SG Websites ter beschikking te stellen personeelsleden geldt, dat SG Websites bij zijn keuze zo veel mogelijk rekening zal houden met de door de wederpartij aan SG Websites verstrekte informatie omtrent de uit te voeren werkzaamheden, alsmede met de haar bekende hoedanigheden en ervaring van de in aanmerking komende personeelsleden. SG Websites is daarbij overigens geheel vrij in deze. Voldoet een beschikbaar gesteld personeelslid van SG Websites volgens de wederpartij niet redelijkerwijs aan deze te stellen eisen, dan zal binnen vier uur nadat van die ongeschiktheid is gebleken, SG Websites daarover met opgave van de bezwaren inlichten. SG Websites zal in dat geval zo mogelijk – bij beschikbaarheid van andere personeelsbladen – het betreffende personeelslid vervangen. De daardoor veroorzaakte extra reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de wederpartij.
6.5. Betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken: In geval de verleende diensten betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken zal SG Websites, in geval van verlies of beschadiging van de in vervaardiging of bewerking zijnde zaak, voor eigen rekening voor herstel of vervanging van de zaak zorgdragen. Indien het verlies of de beschadiging van de zaak echter aan de wederpartij te wijten is, zullen de kosten van herstel of vervanging voor rekening van de wederpartij komen.
6.6. Betreffende uitbesteding: SG Websites verplicht zich uitbesteding slechts te laten geschieden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van SG Websites. Indien SG Websites zijn verplichtingen tot het verlenen van diensten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed, is het jegens de wederpartij nimmer tot meer gehouden dan waartoe degene aan wie SG Websites heeft uitbesteed, verder in dit lid te noemen:”de derde”, jegens SG Websites gehouden is. SG Websites zal zoveel mogelijk bevorderen dat de derde zijn verplichtingen nakomt en zal deze daartoe zonodig – zulks naar oordeel van SG Websites – voor eigen rekening in rechte betrekken. Acht SG Websites het voeren van een gerechtelijke procedure juridisch of economisch niet verantwoord, dan zal SG Websites op daartoe strekkend verzoek van de wederpartij zijn rechten jegens de derde overdragen aan de wederpartij.

Artikel 7. VERVOER

7.1. Indien de wederpartij SG Websites, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de zaken te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door SG Websites als goed huisvader/koopman bepaald.
7.2. Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. SG Websites is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de wederpartij geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit overeenkomsten tussen SG Websites en de wederpartij op grond waarvan SG Websites aan de wederpartij n of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald.
8.2. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden gestelde is SG Websites in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
8.3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen SG Websites en de wederpartij op grond waarvan SG Websites aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, is SG Websites slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van SG Websites voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.4. SG Websites is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van (op)leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij.
8.5. De door SG Websites te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen SG Websites en de wederpartij op grond waarvan SG Websites aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door SG Websites aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien de betreffende overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan vijftig (50) % van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door SG Websites aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van SG Websites in de periode van drie maanden aan het verzuim van SG Websites. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de wederpartij bedongen en door SG Websites verleende credit nota’s.
8.6. In geval van een onrechtmatige daad van SG Websites, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor SG Websites rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is SG Websites slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
8.7. Aansprakelijkheid van SG Websites voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.8. Indien en voorzover ondanks het bepaalde in dit artikel op SG Websites enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst, althans tot het bedrag dat door een verzekering van SG Websites wordt uitgekeerd.
8.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij SG Websites heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de wederpartij jegens SG Websites vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.
8.10. De wederpartij garandeert SG Websites dat de wederpartij toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft om onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te nemen in haar product en door SG Websites te laten vastleggen op geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers.
8.11. De wederpartij vrijwaart SG Websites voor alle schade die SG Websites mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door SG Websites geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:
– aanspraken van derden, werknemers van SG Websites daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in zijn bedrijf;
– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door SG Websites geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld;
– alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiende uit een handelen van SG Websites in het kader van een opdracht van en/of overeenkomst met de wederpartij.

Artikel 9. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

9.1. Algemeen:
9.1.1. Door het aangaan van een overeenkomst tot verlening van diensten verplicht de wederpartij zich alle bijkomende voorzieningen die naar het oordeel van SG Websites voor een vakkundig en veilig gebruik noodzakelijk zijn, waaronder bediening, beveiliging, grondstoffen en materialen enz. van SG Websites te betrekken en te benutten en aan SG Websites te vergoeden.
9.1.2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SG Websites is het de wederpartij niet toegestaan haar eigen of van derden betrokken personeel en/of apparatuur in of in combinatie met een door SG Websites ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken, indien en voorzover deze middelen ook door SG Websites ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en zodanige terbeschikkingstelling in die situatie gebruikelijk is.
9.1.3. SG Websites bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door SG Websites ter beschikking gestelde technische apparatuur. De wederpartij is gehouden de instructies die SG Websites dienaangaande geeft uit te voeren. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de door SG Websites ter beschikking gestelde technische apparatuur die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van SG Websites.

9.2. Betreffende (niet) toegestaan gebruik:
9.2.1. De wederpartij is verplicht aan SG Websites voorSG Websitesaande schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder de ter beschikking te stellen en/of te verhuren zaken/apparatuur benut wordt en welk gebruik tot tenietgaan, verlies of beschadiging van zaken, overlast, persoonlijk letsel of overlijden leidt of leidden. Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is SG Websites gerechtigd op elk hem goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verlening van de desbetreffende dienst op te schorten, totdat een voor SG Websites aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft SG Websites ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt.
9.2.2. SG Websites kan haar onder lid 2.1. van dit artikel genoemde toestemming afhankelijk stellen van de instemming van de wederpartij met het door SG Websites voor rekening van de wederpartij laten sluiten van een incidentele (aanvullende) verzekering op de door SG Websites gesloten verzekering tegen standaardrisico’s.
9.2.3. SG Websites is vrij om haar moverende redenen haar onder lid 2.1 van dit artikel bedoelde toestemming te weigeren. Een weigering geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de overeengekomen vergoeding of enige andere maatregel.
9.2.4. Ook na verleende toestemming door SG Websites blijkt uitsluitend de wederpartij voor het gebruik van de desbetreffende faciliteit(en) verantwoordelijk en draagt de wederpartij het risico te dier zake. De wederpartij is zowel jegens SG Websites als jegens derden aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering gedekt(e) verlies, schade, overlast, letsel of overlijden ontstaan door of in verband met een gebruik als onder lid 2.1 van dit artikel bedoeld, en vrijwaart SG Websites te dier zake.
9.2.5. De onder lid 2.1, 2.2 en 2.3 van dit artikel bedoelde toestemmingen, weigeringen en beslissingen kunnen namens SG Websites worden gegeven respectievelijk genomen door de ter plekke aanwezige, al dan niet ter beschikking gestelde, bevoegde functionaris van SG Websites. Indien SG Websites toestemming weigert, zal zulks schriftelijk gemotiveerd geschieden.

9.3. Betreffende technische apparatuur:
9.3.1. Het is de wederpartij niet toegestaan door SG Websites ter beschikking gestelde en/of verhuurder technische apparatuur voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden te verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden, dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is SG Websites gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug te nemen. De wederpartij verleent SG Websites hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. De wederpartij zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen aan SG Websites terug geven.
9.3.2. Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde technische apparatuur, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de wederpartij verplicht SG Websites onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen.
9.4. Betreffende technisch personeel:
9.4.1 De wederpartij is niet gerechtigd de door SG Websites ter beschikking gestelde personeelsleden andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De wederpartij is niet gerechtigd deze personeelsleden te werk te stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en plaats(en).
9.4.2. De wederpartij is niet gerechtigd de aan haar ter beschikking gestelde personeelsleden aan derden ter beschikking te stellen.
9.4.3. De wederpartij is verplicht de voor de ter beschikking gestelde personeelsleden geldende CAO in acht te nemen.
9.4.4. De wederpartij is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:160 en 6:161 BW ten aanzien van ter beschikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd te houden voor de periode dat personeel door SG Websites ter beschikking gesteld wordt.

Artikel 10. OVERMACHT

10.1. In geval van overmacht heeft SG Websites het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat SG Websites daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
10.2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van SG Websites kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van SG Websites personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij SG Websites c.q. bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
10.3. Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door SG Websites gemaakte kosten.
10.4. Indien SG Websites bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is SG Websites gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11. RECLAMES

11.1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht (8) dagen na (af-) levering van zaken, c.q. nadat werkzaamheden en/of diensten zijn verricht, aan SG Websites schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
11.2. Indien de reclame door SG Websites gegrond wordt bevonden, is SG Websites uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van SG Websites. Ondeugdelijke zaken dienen terstond vrachtvrij aan SG Websites te worden opgestuurd.
11.3. Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan SG Websites kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij SG Websites te worden ingediend.
11.4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
11.5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens SG Websites.

Artikel 12. BETALING

12.1. Bij levering of deellevering dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking middels storting of overmaking op een op de factuur vermelde bank- of girorekening, binnen de SG Websites gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. De door de bank/giro aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.
12.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door SG Websites gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.3. In gevallen dat de wederpartij:
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
– enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft SG Websites door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van door SG Websites verrichte diensten en/of werkzaamheden en/of leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd SG Websites recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.
12.4. SG Websites is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de wederpartij (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van SG Websites geeft SG Websites het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van SG Websites op schadevergoeding.
12.5. Indien de wederpartij zowel debiteur alsook crediteur is van SG Websites, is SG Websites gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

Artikel 13. RENTE EN KOSTEN

13.1. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
13.2. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, ook voorzover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 14% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,–.

Artikel 14. DIENSTVERLENING/ADVIEZEN

14.1. Ten aanzien van overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten is, indien opgesteld, het projectvoorstel/de projectbeschrijving als tussen partijen overeengekomen bepalend voor de inhoud en omvang van de door SG Websites te verrichten werkzaamheden en/of diensten.
14.2. Adviezen worden door SG Websites naar beste kennis van zaken gegeven. SG Websites aanvaardt echter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.
14.3. SG Websites advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

Artikel 15. GEHEIMHOUDING

15.1. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
15.2. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:
a. alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is
b. alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt
c. alle documentatie, data, tekeningen, specificaties, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door SG Websites, dan wel door SG Websites in te schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt.
15.3. De verplichtingen van de wederpartij gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door SG Websites aan hem werd verstrekt.

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1. Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van SG Websites, alsmede op de uitvoering daarvan door SG Websites, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van SG Websites bevoegde rechter.
16.3. Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet SG Websites recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

Artikel 17. WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

17.1. SG Websites heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
17.2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
17.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij “oude” bepaling.